avans logo

Dit platform is tot stand gekomen vanuit Avans Hogeschool Breda voor de Academie voor Marketing & Business Management. Binnen deze academie vallen de volgende 2 opleidingen:

 • Commerciële Economie
 • Ondernemerschap & Retail Management

Wanneer u als organisatie een (stage)vacature plaatst is het van belang dat u op de hoogte bent van de criteria waar de organisatie aan moet voldoen. Hieronder vindt u per type stage de voorwaarden zoals de student het vernomen heeft:

1) Criteria van de meewerkstage organisatie (Commerciële Economie)

 • Het stagebedrijf moet minimaal vijf medewerkers (FTE) hebben. ‘Extern’ personeel (bv. accountant), stagiairs/werkstudenten vallen hier niet onder.
 • Er is een medewerker/afdeling die marketing/sales als specifieke taak heeft.
 • Er is tevens gelegenheid om intern (met collega’s) en extern (met klanten) te spreken.
 • De organisatie verleent zijn medewerking aan de oriëntatie van de student op de organisatie en de organisatieprocessen.
 • Maximaal 1 CE student per stagebedrijf. Voor grote ondernemingen geldt 1 student per 20 FTE.
 • Voor het uitvoeren van de onderzoeksopdracht is een werkplek, voldoende apparatuur en overige voorzieningen (faciliteiten) aanwezig en beschikbaar. De stagiair wordt geacht via
  internet te kunnen communiceren. Thuiswerk is niet toegestaan.
 • De organisatie stelt de stagiair in staat tijdens de stage te kunnen werken aan de onderzoeksopdracht en het realiseren van de stagecompetenties.
 • Wettelijk mag een stagiair niet alleen ingezet worden als goedkope arbeidskracht en gaat het om boventallig werk met een duidelijk leerdoel.
 • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat de student stage loopt in het bedrijf van familieleden in de eerste of de tweede graad.
 • Het is ook niet de bedoeling dat een familielid (één van de verzorgers, ouders, oom / tante e.a.) de stagiaire gaat begeleiden. Begeleiding ligt in handen van een onafhankelijk persoon.
 • Het is ook niet de bedoeling dat de student zelfstandig stage gaat lopen door een eigen stageopdracht te bepalen en uit te werken.
 • Een goede bedrijfsbegeleider heeft minimaal een HBO‐opleiding en ruime werkervaring binnen het commerciële domein. De bedrijfsbegeleider kan minimaal 3 à 4 uur per week tijd maken om de stagiair naar het gewenst (competentie‐) niveau te begeleiden. Daarnaast biedt de bedrijfsbegeleider hulp bij het formuleren en uitvoeren van het onderzoek.
 • De student mag stage lopen in Nederland of in het buitenland. Dit kan in de hele wereld zijn, behalve op de ABC-eilanden (gebaseerd op ervaringen uit het verleden).

2) Criteria van de meewerkstage organisatie (Ondernemerschap & Retail Management)

De Kleine- of Middelgrote onderneming waar je stage gaat lopen heeft minimaal tien FTE’s aan vaste medewerkers) die  zich minimaal bezighouden met organisatie / sales / marketing / management / finance. Thuis werken is tijdens de stage niet toegestaan.

Het bedrijf waar je stage gaat lopen, hoeft niet “duurzaam” te zijn. Wel vragen we je aan het eind van de stage te reflecteren op het stagebedrijf in het licht van duurzaamheid: Wat vind je wel en niet duurzaam aan jouw stagebedrijf en welke verbeterpunten zie je in het stagebedrijf op het gebied van duurzaamheid? Eventueel kun je bij de keuze van jouw stagebedrijf al rekening mee houden met deze reflectie.

 • De organisatie moet bereid zijn medewerking te verlenen aan de oriëntatie van de student op de organisatie en de organisatieprocessen.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht dienen een werkplek, voldoende apparatuur en overige voorzieningen (faciliteiten) aanwezig en beschikbaar te zijn. De stagiair moet via Internet kunnen communiceren.
 • De organisatie moet de stagiair in staat stellen tijdens de stage te kunnen werken aan de opdracht en het realiseren van de stagecompetenties.
 • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat de student stage loopt in het bedrijf van familieleden in de eerste of de tweede graad.
 • Het is ook niet de bedoeling dat een familielid (één van de verzorgers, ouders, oom / tante e.a.) de stagiaire gaat begeleiden. Begeleiding ligt in handen van een onafhankelijke persoon.
 • Het is ook niet de bedoeling dat de student zelfstandig stage gaat lopen door een eigen stageopdracht te bepalen en uit te werken.
 • De stage zal in het binnen of buitenland moeten plaatsvinden waarbij het (regelmatig = elke week) schriftelijk en mondeling communiceren in een vreemde taal een vereiste is.
 • Een goede bedrijfsbegeleider heeft minimaal een HBO-opleiding en ruime werkervaring binnen het commerciële domein. De bedrijfsbegeleider is bereid tijd te investeren om je naar het gewenste (competentie-)niveau te begeleiden. Daarnaast biedt de bedrijfsbegeleider hulp bij het formuleren en uitvoeren van het onderzoek.

3) Criteria van de afstudeerorganisatie (Commerciële Economie)

De criteria die worden gehanteerd bij het goedkeuren van de opdrachtverlenende organisatie zijn als volgt:

 • Een minimum aantal medewerkers in dienst: advies is 10 FTE;
 • Aanwezigheid van bewezen marketingafdeling of –functie;
 • Beschikbare en deskundige begeleiding;
 • Een goede werkplek, waar de student 40 uur per week gebruik van maakt;
 • De student is in staat zijn volledige tijd aan het onderzoek te besteden: meewerken is niet toegestaan;
 • Een beschikbaar budget voor de implementatie van het onderzoek;
 • De student werkt op het strategisch niveau binnen de afstudeerorganisatie. Dit betekent dat de student niet op vestiging niveau kan afstuderen (bijvoorbeeld retail- of uitzendbranche);
 • Afhankelijk van het soort onderzoek dat de student doet, kunnen additionele criteria gelden op het gebied van de noodzaak van bestaand beleid om bepaalde vervolgonderzoeken te kunnen doen;
 • De organisatie is een andere dan het stage bedrijf van de student;
 • Binnen de organisatie mogen geen familieleden werkzaam zijn.

Een en ander kan afhankelijk zijn van elkaar. Bij twijfel behoudt de afstudeercommissie het recht om de opdracht als ongeschikt te beoordelen. Centraal staat hierbij de mate waarin de commissie de student in staat acht binnen deze organisatie de eindkwalificaties te kunnen bewijzen.


4) Criteria van de afstudeerorganisatie (Ondernemerschap & Retail Management)

Indien de afstudeeropdracht plaatsvindt bij een bestaand bedrijf (niet jouw eigen bedrijf) dan is het belangrijk dat de begeleiding en facilitering bij het bedrijf aansluit bij de criteria van de afstudeeropdracht.

Dit leidt tot de volgende criteria voor het afstudeerbedrijf:

 • Enige omvang (zorg voor voldoende begeleiding. Kies je voor een eenmanszaak, houd dan rekening met evt. ziekte of vakantieplannen van de bedrijfsbegeleider. In overleg met de afstudeercommissie kan Starterslift als extra begeleider worden aangewezen). Een opdracht die interessant is vanuit ORM perspectief (strategisch, vernieuwend, duurzaam) bij een eenmanszaak is verdedigbaar, als je maar laat zien hoe je je competenties betreffende samenwerken, relatieontwikkeling, enz. gaat bewijzen.
 • Deskundige en beschikbare begeleiding
 • Goede werkplek, 40 uur per week beschikbaar (is het in het bedrijf gebruikelijk dat een werkweek 36 uren telt, dan geldt dit ook voor jou).
 • Beschikbaar budget voor implementatie